NEWS

ອອມເງິນຢ່າງມີແບບແຜນເພື່ອຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ກັບທີເຄົອປະກັນຊີວິດ

Read more

ຕຳແໜ່ງວ່າງ

ພະນັກງານການຕະຫຼາດອາວຸໂສ – ປະກັນໄພທົ່ວໄປ  (1 ຕໍາແໜ່ງ) Senior Marketing Staff, General Insurance  ພະນັກງານການຕະຫຼາດອາວຸໂສ ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍຊີ້ນໍາວຽກງານຂອງພະນັກງານການຕະຫຼາດ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານມີຄຸນນະພາບສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍລວມ. ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການດ້ານການຕະຫຼາດສ້າງກິດຈະກໍາຕ່າງໆ...

Read more

Life Products

ວາງແຜນການເງິນດ້ວຍການເຮັດປະກັນຊີວິດ ກັບທີເຄໄອ ທີ່ມີຫຼາຍແບບໃຫ້ທ່ານເລືອກ

Read more