ປະກັນໄພ ອຸບັດຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ

ສັນຍາປະກັນໄພອຸບັດຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ
ປະກັນໄພອຸບັດຕິເຫດ ໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ ເມື່ອເກີດເຫດບໍ່ຄາດຝັນສາເຫດທີ່ເກີດຈາກອຸບັດຕິເຫດ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສູນເສຍ ຫຼື ເສຍຫາຍ

 


ຄວາມຄຸ້ມຄອງ
  • ການເສຍຊີວິດ ສູນເສຍອະໄວຍະວະ ສາຍຕາ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດເນື່ອງຈາກອຸບັດຕິເຫດທົ່ວໄປ
  • ການເສຍຊີວິດ ສູນເສຍອະໄວຍະວະ ສາຍຕາ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດເນື່ອງຈາກອຸບັດຕິເຫດການຄາດຕະກຳ
  • ການເສຍຊີວິດ ສູນເສຍອະໄວຍະວະ ສາຍຕາ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດເນື່ອງຈາກອຸບັດຕິເຫດທາງລົດຈັກ
  • ຄ່າປິ່ນປົວ
  • ຄ່າປົງສົບກໍລະນີເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ການເຈັບປ່ວຍ (ມີໄລຍະເວລາລໍຖ້າ 180 ວັນ ຖ້າເປັນການເສຍຊີວິດຈາກການເຈັບປ່ວຍ)