ປະກັນໄພ ຍານພາຫະນະ

ປະກັນໄພຊັ້ນ1
ຄວາມຄຸ້ມຄອງຕໍ່ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ
 • ຄຸ້ມຄອງທຸກຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ວ່າທ່ານຈະຖືກ ຫຼື ຜິດ
 • ໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງກັບຕົວລົດກໍລະນີເກີດອຸບັດຕິເຫດ/ຖືກລັກ/ໄຟໄໝ້/ແກ້ວແວ່ນແຕກ
 • ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດ, ສູນເສຍອະໄວຍະວະ ແລະ ພິການຖານວອນ
 • ຄ່າປິ່ນປົວ
 • ທົດແທນຄືນໃຫ້ກໍລະນີລົດຖືກລັກ ຫຼື ໄຟໄໝ້
ຄວາມຄຸ້ມຄອງຕໍ່ບຸກຄົນອື່ນ
 • ເສຍຊີວິດ, ສູນເສຍອະໄວຍະວະ ແລະ ພິການຖານວອນ
 • ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດຮຽກຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ
 • ຄ່າປິ່ນປົວ
 • ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃນຊັບສິນ

ປະກັນໄພຊັ້ນ3+
ຄວາມຄຸ້ມຄອງຕໍ່ບຸກຄົນອື່ນ
 • ເສຍຊີວິດ, ສູນເສຍອະໄວຍະວະ ແລະ ພິການຖານວອນ
 • ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດຮຽກຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ
 • ຄ່າປິ່ນປົວ
 • ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃນຊັບສິນ
ຄວາມຄຸ້ມຄອງຕໍ່ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ
 • ຄຸ້ມຄອງຕົວລົດເນື່ອງຈາກການຕຳກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ

ປະກັນຊັ້ນ 3
ຄວາມຄຸ້ມຄອງຕໍ່ບຸກຄົນອື່ນ
 • ເສຍຊີວິດ, ສູນເສຍອະໄວຍະວະ ແລະ ພິການຖານວອນ
 • ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດຮຽກຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ
 • ຄ່າປິ່ນປົວ
 • ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃນຊັບສິນ

Compulsory
ຄວາມຄຸ້ມຄອງຕໍ່ບຸກຄົນອື່ນ
 • ເສຍຊີວິດ, ສູນເສຍອະໄວຍະວະ ແລະ ພິການຖານວອນ
 • ການຄ້ຳປະກັນປົກປ້ອງສິດຮຽກຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ
 • ຄ່າປິ່ນປົວ ແລະ ຄ່າອອກໂຮງໝໍ
 • ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸ
ຄວາມຄຸ້ມຄອງຕໍ່ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ
 • ເສຍຊີວິດ ແລະ ພິການຖາວອນ
 • ຄ່າປິ່ນປົວ