ປະກັນໄພ ທີ່ຢູ່ອາໄສ

ໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງບ້ານເຮືອນ ອັນເກີດຈາກ ຟ້າຜ່າ, ໄຟໄໝ້, ການລະເບີດຂອງເເກ໊ສ ທີ່ໃຊ້ໃນທີ່ຢູ່ອາໃສ ເເລ້ວກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາເສຍຫາຍຕໍ່ ອາຄານ, ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນ.
ຄວາມຄຸ້ມຄອງ
ສ່ວນທີ 1 ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຊັບສິນອັນເກີດຈາກ
  • ອັກຄີໄພ (Fire)
  • ຄວາມເສຍຫາຍຈາກນໍ້າ (Water Damage)
  • ເເວ່ນເເກ້ວເເຕກ (Glass Breakage)
  • ການໂຈລະກໍາ (Burglary)
  • ການເສຍຫາຍຕໍ່ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ (Electrical Damage)
ສ່ວນທີ 2 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນພາຍນອກ ເເລະ ອາຄານຂ້າງຄຽງ
  • ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເສຍຊີວິດ, ການບາດເຈັບຕໍ່ຮ່າງກາຍ, ຊັບສິນບຸກຄົນພາຍນອກເສຍຫາຍ (ຕ້ອງເກີດຂຶ້ນຈາກອຸບັດຕິເຫດ ເເລະ ເກີດຂຶ້ນໃນສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພເທົ່ານັ້ນ)
  • ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອາຄານຂ້າງຄຽງໃນກໍລະນີເກີດອັກຄີໄພລຸກລາມມາຈາກສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ