ອອມເງິນຢ່າງມີແບບແຜນເພື່ອຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ກັບທີເຄົອປະກັນຊີວິດ