ຕຳແໜ່ງວ່າງ

ພະນັກງານການຕະຫຼາດອາວຸໂສ – ປະກັນໄພທົ່ວໄປ  (1 ຕໍາແໜ່ງ) Senior Marketing Staff, General Insurance  ພະນັກງານການຕະຫຼາດອາວຸໂສ ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍຊີ້ນໍາວຽກງານຂອງພະນັກງານການຕະຫຼາດ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານມີຄຸນນະພາບສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍລວມ...

Read more