ປະກັນໄພ ຄວາມສ່ຽງໄພຊັບສິນ

ສັນຍາປະກັນໄພຄວາມສ່ຽງໄພຊັບສິນ
ເໝາະສຳຫຼັງໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ ຫຼື ສະຖານທີ່ປະກອບການຂະໜາດກາງ – ໃຫ່ຍ

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ
  • ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕົວຊັບສິນທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ
  • ເກີດຈາກອຸບັດຕິເຫດ/ສາເຫດໃດໆ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ຍົກເວັ້ນ
  • ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ
  • ບໍ່ເກີນຈໍານວນເງິນທີ່ຮັບການປະກັນໄພທີ່ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາ