ປະກັນໄພ ອັກຄີໄພ

ປະກັນໄພອັກຄີໄພ
Fire Insurance
 ໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ອັນເກີດຈາກ ຟ້າຜ່າ, ໄຟໄໝ້, ການລະເບີດຂອງເເກ໊ສ, ຄວາມເສຍຫາຍອັນເກີດຈາກໄພເພີ່ມພິເສດ

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ
  • ໄຟໄໝ້ ຈາກເເຜ່ນດິນໄຫວ
  • ໄຟໄໝ້ ຈາກເເຮງລະເບີດ
  • ໄຟໄໝ້ ຈາກເຄື່ອງອຸປະກອນໄຟຟ້າ
  • ການລະເບີດຂອງເເກ໊ສທີ່ໃຫ້ເເສງສະຫວ່າງ
  • ຄວາມເສຍຫາຍອັນເນື່ອງມາຈາກໄພພິເສດ
  • ຟ້າຜ່າ